نام و نام خانوادگی:  آقای علیرضا کریمی رونقی

  عنوان: مدیر امور حقوقی دانشگاه

 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

 

فایل‌ها