نام و نام خانوادگی:آقای فیض اله مشهور

عنوان:  کارشناس مسئول امور دفاتر اسناد رسمی و قضائی

 

نام و نام خانوادگی: خانم جدائی

عنوان:کارشناس مسئول تعهدات، مسئول روابط عمومی، سایت و آمار و عملکرد

 

 اداره دعاوی:

نام و نام خانوادگی: آقای حسن جوادی

عنوان: کارشناس حقوقی اداره دعاوی -مشاور حقوقی و قراردادهای معاونت دانشجویی

 

نام و نام خانوادگی:  آقای سید حمید رضا میررحیمی

عنوان: مسئول حقوقی بیمارستان های شهدای تجریش-مفید - امام حسین (ع)

 

 

نام و نام خانوادگی:  آقای احمدی فر مقدم

عنوان: کارشناس حقوقی دفتر حقوقی شرق

 

نام و نام خانوادگی:  آقای دکتر علیرضا میلانی فر

عنوان: مشاور حقوقی و قراردادهای معاونت درمان

 

 

نام و نام خانوادگی:  آقای علی عبادی

عنوان : مشاور حقوقی بیمارستان مسیح دانشورینامنام و نام خانوادگی: آقای علی عبادی

عنوان: مشاور حقوقی و قرادادهای بیمارستان مسیح دانشوری

نام و نام خانوادگی:  خانم پرستو طاهری

عنوان: کارشناس حقوقی  اداره دعاوی

نام و نام خانوادگی:  آقای علیرضا کریمی

عنوان: مسئول امور حقوقی غذا و دارو

 

نام و نام خانوادگی: آقای علیرضا کریمی

عنوان: مشاور حقوقی و قراردادهای معاونت غذا و دارو

 نام و نام خانوادگی:   خانم مریم بیات

عنوان: سرپرست اداره حقوقی جنوب شرق

 

نام و نام خانوادگی: خانم کیومرث

عنوان: کارشناس حقوقی اداره دعاوی

 

 

نام و نام خانوادگی: خانم  نوروزی نژاد

عنوان: کارشناس حقوقی اداره دعاوی

 

 

 نام و نام خانوادگی: آقای محمد مهدی درم گزین

عنوان: کارشناس حقوقی اجرای احکام  اداره دعاوی

 

نام و نام خانوادگی : خانم مریم بیات

عنوان: سرپرست دفتر حقوقی جنوب شرق

 

 

نام و نام خانوادگی: خانم  موسوی              

  عنوان: کارشناس حقوقی بیمارستانهای شهدای گمنام- مهدیه-15 خرداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

اداره قراردادها :

نام و نام خانوادگی : آقای عادل فضایی

عنوان: کارشناس حقوقی اداره قراردادها و تعهدات               

                                                                               

 

                                                               

نام و نام خانوادگی:آقای عارف ایزدگشسب

عنوان:  کارشناس حقوقی اداره قرادادها

                               

 

  نام و نام خانوادگی: خانم باواخانی                               

عنوان: کارشناس حقوقی اداره قراردادها(امور کارشناسان رسمی دادگستری و خبره)

                                                                  

 

نام و نام خانوادگی: آقای سجاد لطفی

عنوان: کارشناس حقوقی اداره قراردادها

 

 

 

                                                                                                  

اداره املاک و مستغلات:

نام و نام خانوادگی: آقای محمود حبیب نشتائی

عنوان: کارشناس اداره املاک و  مستغلات

                                                                      

 نام و نام خانوادگی: خانم مهشید ظهیری

عنوان: کارشناس حقوقی اداره املاک و مستغلات

 

 

 

 

 

 اداره دعاوی:

 

 

نام و نام خانوادگی:  آقای سید حمید رضا میررحیمی

عنوان: کارشناس امور حقوقی اداره دعاوی

 

 

نام و نام خانوادگی:  آقای احمدی فر مقدم

عنوان: کارشناس امور حقوقی دفتر شرق

 

 

 

نام و نام خانوادگی: آقای پویا نبوی

عنوان: کارشناس امور حقوقی اداره دعاوی

 

نام و نام خانوادگی: آقای محمد مهدی درم گزین

عنوان: کارشناس امور حقوقی اداره دعاوی

عنوان: سرپرست اداره حقوقی جنوب شرق

 

 نام و نام خانوادگی: خانم زینب متولی

عنوان: سرپرست دفتر حقوقی جنوب شرق

 

نام و نام خانوادگی : آقای توحید خلیل زاده

عنوان: کارشناس دفتر حقوقی جنوب شرق

 

 

نام و نام خانوادگی:  خانم نسرین امیر محمودی

عنوان: کارشناس امور حقوقی اداره دعاوی

 

نام و نام خانوادگی: خانم  مریم موسوی              

  عنوان: کارشناس امور حقوقی اداره دعاوی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

                                                                                                  

اداره املاک و مستغلات:

نام و نام خانوادگی: آقای محمود حبیب نشتائی

عنوان: کارشناس اداره املاک و  مستغلات

                                                                      

 نام و نام خانوادگی: خانم مهشید ظهیری

عنوان: کارشناس امور حقوقی اداره املاک و مستغلات

 

نام و نام خانوادگی : خانم فاطمه شهرستانی

عنوان:  کارشناس امور حقوقی اداره املاک و مستغلات

 نام و نام خانوادگی : آقای سبحان اکبریانی

عنوان:  کارشناس امور حقوقی اداره املاک و مستغلات                            

 

 

 

 

 

اداره قرارداد ها و تعهدات :

 

 نام و نام خانوادگی: آقای عادل فضایی

عنوان :کارشناس امور حقوقی اداره قراردادها 

 

نام و نام خانوادگی: عارف ایزد گشسب

عنوان : کارشناس امور حقوقی اداره قراردادها 

 

نام و نام خانوادگی : خانم فاطمه رفیع ناجی 

عنوان : کارشناس امور حقوقی اداره قراردادها 

 

 

 

 

 

نام و نام خانوادگی : خانم رویا باواخانی

عنوان : کارشناس امور حقوقی اداره قراردادها 

 

 

 

نام و نام خانوادگی: آقای فیض اله مشهور

عنوان:  کارشناس امور تعهدات

 

 

 

معاونت درمان و معاونت بهداشتی :

 

 

نام و نام خانوادگی: خانم طلا خسروی

 

عنوان:  مسئول امور حقوقی معاونت درمان و بهداشتی

 

 

نام و نام خانوادگی: آقای مسعود حیدری دارانی 

عنوان:  کارشناس امور حقوقی معاونت درمان و بهداشتی

 

 

 

معاونت غذا و دارو :

 

نام و نام خانوادگی : آقای محسن سزاواریان    

عنوان: مسئول امور حقوقی معاونت غذا و دارو

 

                                                                            

 

 

نام و نام خانوادگی : آقای سجاد لطفی

عنوان: کارشناس امور حقوقی معاونت غذا و دارو

 

 

 

فایل‌ها