×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

لیست اخبار صفحه :1
جلسه تخصصی کارگروه مشترک
جلسه تخصصی کارگروه مشترک

جلسه تخصصی کارگروه مشترک

جلسه تخصصی کارگروه مشترک فی ما بین وزارت ،بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران

الزام قانونی عقد قرارداد مراکز درمانی با سازمان‌های بیمه‌گر پایه

الزام قانونی عقد قرارداد مراکز درمانی با سازمان‌های بیمه‌گر پایه

با توجه به تکلیف قانونی وزارت بهداشت درخصوص اجرای قانون بودجه، تمام ارایه دهندگان خدمات شامل مراکز و حرف پزشکی و پیراپزشکی اعم از دولتی، عمومی و خصوصی ملزم به عقد قرارداد با بیمه‌های درمانی پایه هستند.

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست