×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

 

نشانی: تهران، بزرگراه شهید چمران، اوین، جنب بیمارستان آیت ا...طالقانی، ستاد دانشگاه، ساختمان شماره 1،طبقه دوم

تلفن های تماس :22439821 -23872231-23872232

داخلی:2231 -2232

  • لطفا در تنظیمات صفحه گروه های خبری را جهت نمایش انتخاب نمایید.
متن استاتیک شماره 39 موجود نیست