شرح وظایف اداره املاک و مستغلات

 

1.جمع آوری اسناد مالکیت و ارسال آن به اداره اموال دولتی و اوراق بهادار امور اقتصادی و دارایی جهت اخذ سند تک برگی.

2.اخذ نامه بند"د" از اداره اموال دولتی و اوراق بهادار امور اقتصادی و دارائی و ارائه آن با نقشه رقومی و UTM و CD به اداره ثبت و اسناد املاک کل کشور.

4.پیگیری و اخذ سند تک برگی از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه مربوطه.

5.تشکیل پرونده و ثبت نام برای املاکی که فاقد سند مالکیت می باشند.(براساس ماده 147 و 148 شهری و ماده 33 روستایی اقدام می شود.)

6.مراجعه به اداره دارایی، شهرداری، ثبت و اسناد و املاک و دفترخانه جهت نقل و انتقال اموال غیر منقول دانشگاه و مراکز تابعه.

7.معرفی کارشناسان خبره و رسمی دادگستری جهت ارزیابی مکانهای مورد درخواست.

8.انجام هرگونه توافق در خصوص املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها.

9.انجام مقدمات مربوط به فروش اجاره یا املاک متعلق به دانشگاه پس از تصویب هیئت امناء.

شرح وظایف اداره املاک و مستغلات

1- جمع آوری مدارک املاک دانشگاه و ارسال آن به اداره اموال دولتی و اوراق بهادار امور اقتصادی و دارایی جهت اخذ سند تک برگی

2- اخذ نامه بند"د" از اداره اموال دولتی و اوراق بهادار امور اقتصادی و دارائی و ارائه آن با نقشه رقومی وUTM وCD به اداره ثبت و اسناد املاک کل کشور

3- پیگیری و اخذ سند تک برگی از اداره ثبت اسناد و املاک منطقه مربوطه

4- مراجعه به اداره دارایی، شهرداری، ثبت و اسناد و املاک و دفترخانه جهت نقل و انتقال اموال غیر منقول دانشگاه و مراکز تابعه

5- معرفی کارشناسان خبره و رسمی دادگستری جهت ارزیابی مکانهای مورد درخواست

6- انجام مقدمات مربوط به واگذاری املاک متعلق به دانشگاه پس از تصویب هیئت امناء

7- تشکیل کمیسون اراضی و املاک دارای کاربری بهداشتی و درمانی

8- تبدیل اسناد دفترچه ای به تک برگ

9- پیگیری وساماندهی اراضی واملاک اهدایی و قراردادی

فایل‌ها