شرح وظایف اداره دعاوی

 

1. دفاع از حقوق دانشگاه و واحدهای تابعه در مقابل شکایت کیفری یا دعاوی حقوقی مطروحه از ناحیه اشخاص حقیقی یا حقوقی.

2. طرح شکایت کیفری یا اقامه دعوی حقوقی علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور حفظ حقوق دانشگاه و واحدهای تابعه.

3.حمایت قضائی از اعضاء هیات علمی و پرسنل دانشگاه و واحدهای تابعه در خصوص دعاوی یا شکایات مطروحه که به واسطه انجام وظایف محوله یا حین خدمت حادث می شود.

4.ارائه مشاوره حقوقی به اعضاء هیات علمی و پرسنل دانشگاه  و واحدهای تابعه.

5.پاسخگویی به استعلامات مراجع قضائی و انتظامی.

6.حضور درجلسات رسیدگی و ادای توضیح در مراجع قضائی یا شبه قضائی.

7.تنظیم لوایح.

8.تنظیم دادخواست و شکوائیه.

9.نظارت بر حسن اجرای آراء صادره از مراجع قضائی .

10.حضور در جلسات و کمیته های دانشگاه با توجه به آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و یا به صلاحدید مسئولین امر.

شرح وظایف اداره دعاوی:

1- دفاع از حقوق دانشگاه و واحدهای تابعه در مقابل شکایت کیفری یا دعاوی حقوقی مطروحه از ناحیه اشخاص حقیقی یا حقوقی

2- طرح شکایت کیفری یا اقامه دعوی حقوقی علیه اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور حفظ حقوق دانشگاه و واحدهای تابعه

3- حمایت قضائی از اعضاء هیات علمی و پرسنل دانشگاه و واحدهای تابعه در خصوص دعاوی یا شکایات مطروحه که به واسطه انجام وظایف محوله یا حین خدمت حادث        می شود در حد مقدورات

4- پاسخگویی به استعلامات مراجع قضائی و انتظامی

5- حضور درجلسات رسیدگی و ادای توضیح در مراجع قضائی یا شبه قضائی

6- تنظیم لوایح

7- تنظیم دادخواست و شکوائیه

8- حضور در جلسات و کمیته های دانشگاه با توجه به آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و یا به صلاحدید مسئولین امر

فایل‌ها