شرح وظایف اداره قراردادها و تعهدات

 

1.اخذ درخواست از واحدهای تابعه دانشگاه به منظور انعقاد قرارداد.

2.بررسی سوابق و مدارک ارسالی از سوی مراکز تابعه جهت تنظیم قراردادها.

3.بررسی مجوز قراردادهای منعقده.

4.تهیه و تنظیم قرارداد و کنترل و تطبیق آن با قراردادهای تکمیل شده طبق آئین نامه.

5.تدوین اصلاحیه با الحاقیه قراردادها حسب مقررات .

6. تدوین نمونه قرارداد .

7.بارگذاری نمونه قراردادهای مورد تایید در پرتال مدیریت.

8.بررسی و رفع ابهام و رفع نقایص قراردادها.

9. پاسخ به استعلامات در زمینه قراردادهای مراکز تابعه دانشگاه.

10.پاسخگویی به مکاتبات و مشاوره به مراکز تابعه دانشگاه.

11.مراجعه به دفتر خانه ها جهت فک رهن سند مالکیت مربوط به دانشجویان شعبه بین الملل و دانشجویان خارج از کشور.

12.اخذ تعهد محضری از دانشجویان فوق تخصصی، دستیار، بورسیه و ماموریت آموزشی و ارسال اسناد به واحدهای مربوطه.

13.اخذ وثیقه از دانشجویان جهت صدور گواهی اشتغال به تحصیل و اعزام به خارج از کشور.

14. اخذ تعهد محضری از دانشجویان جهت سفر زیارتی و عملی.

 

شرح وظایف اداره قراردادها و تعهدات

1– تهیه وتنظیم فرمت استاندارد قراردادهای مراکز تابعه

2- بررسی واعلام نظرات کارشناسی درخصوص قراردادهای ارسالی از مراکز تابعه دانشگاه ( مطابقت قراردادهای پیشنهادی با موازین حقوقی وآیین نامه دانشگاه)

3- بارگذاری نمودن قراردادهای مورد تایید به همراه مدارک ومستندات مورد نیازدر پرتال مدیریت.

4-پاسخ به مکاتبات ارجاعی

5- اعلام نظر ومشاوره به مراکز و  واحدهای تابعه در خصوص نحوه انعقاد قرارداد، اخذ مجوزهای مربوطه، مسائل مربوط به مناقصه و مزایده و...

6-برگزاری دوره های آموزشی مورد نیاز و تشکیل کارگاه و جلسات مورد نیاز

7- ارائه راهنمایی های لازم و اصلاحات مورد نیاز به رابطین قراردادی مراکز

8- تهیه وتنظیم بانک اطلاعاتی قراردادهای منعقده

9- اخذ تعهد محضری از دانشجویان فوق تخصصی، دستیار، بورسیه و ماموریت آموزشی و ارسال اسناد تعهدات به واحدهای مربوطه

10- اخذ وثیقه از دانشجویان جهت سفرهای خارج از کشور

11-اخذ تعهد رسمی از دانشجویان جدیدالورود و اعضاء هیات علمی که به واحد حقوقی معرفی می گردند

12- فسخ اسناد دانشجویانی که تعهد آنان سپری شده است

13- اقدام لازم در خصوص انجام مکاتبات مورد نیاز در زمینه سند تعهدات با وزارت متبوع

14- اخذ تعهد از مشمولین قانون طرح پزشکان و پیراپزشکان مطابق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت

فایل‌ها