×

اطلاعات جستجو "Enter"فشار دادن

همکار محترم خواهشمند است:

  • ازهرگونه تغییر، تحریف در نمونه قراردادهای تأیید شده اکیداً خودداری فرمایید.
  • هرگونه پیشنهاد یا انتقاد اصلاحی خود را به اداره قراردادها منعکس نمایید.
  • تاریخ بروزرسانی تمامی قراردادها 1402/10/20می باشد.

           

 

شماره

عنوان

دانلود فایل

1

اجاره مکان کاربری تجاری

دانلود فایل

2 داروخانه بیمه روستائی دانلود فایل
3 اجاره سالن دانلود فایل

4 اجاره مکان کاربری غیر تجاری دانلود فایل
5 اجاره پایگاه مراکز دانلود فایل
6  اجاره مسکونی دانلود فایل
7 اجاره دستگاه ATM دانلود فایل
8 اجاره مکان بانک دانلود فایل
9  واگذاری مشارکتی   دانلود فایل
10  واگذاری اجاره مشارکتی      دانلود فایل
11  اجاره مکان واحد دهان و دندان  دانلود فایل
12 برون سپاری مراقبت های اولیه سلامت  دانلود فایل

13 آسانسور دانلود فایل

14 آمبولانس  دانلود فایل

15 اسکن پرونده دانلود فایل
16 انجام امور ایاب و ذهاب کارکنان دانلود فایل
17 قرارداد آزمایشات متابولیک ارثی  دانلود فایل
18 قرارداد داروخانه های مراکز و شبکه های بهداشت دانلود فایل
19 پزشکان متخصص مقیم دانلود فایل
21  پست الکترونیکی دانلود فایل
22  پسماند غیرعفونی و عادی دانلود فایل
23  تاسیسات (نگهداری) دانلود فایل
24  تامین تاکسی/ خودرو  دانلود فایل
25  ثبت سرطان دانلود فایل

26

 قرارداد حق التدریس دانلود فایل
27  جمع آوری و امحاء پسماندهای دارویی شیمیایی دانلود فایل
28  جمع آوری و امحاء پسماندهای عفونی   دانلود فایل
29 خرید،نصب و راه اندازی دستگاه 
دانلود فایل
30  خدمات آزمایشگاهی بیمه روستایی دانلود فایل
31  خدمات رادیولوژی بیمه روستایی دانلود فایل
32  رنگ آمیزی(حقوقی) دانلود فایل
33  سم پاشی  دانلود فایل
34  سرویس و نگهداری تصفیه خانه فاضلاب دانلود فایل
35  شنوایی شناسی دانلود فایل
36  طبخ و توزیع غذای کارکنان و بیماران دانلود فایل
37  ویراستاری دانلود فایل
38  لنژری و سرویس و نگهداری دستگاه ها   دانلود فایل
39  مشارکت مشاغل پزشکی (انفرادی) دانلود فایل
40  مشاوره  دانلود فایل
41  مهد کودک دانلود فایل
42  خرید، نصب و پشتیبانی نرم افزار    دانلود فایل
43 قرارداد واگذاری حجمی امور نظافت و خدمات  
دانلود فایل
44 الحاقیه افزایش حجم قرارداد  
دانلود فایل
45  بیتوته بیمه روستایی دانلود فایل
46 قرارداد داروخانه
دانلود فایل

47  مینوت قرارداد مشارکت در ارائه خدمات شنوایی سنجی دانلود فایل
48  الگوی الحاقیه تمدید مدت قرارداد دانلود فایل
49  الگوی تنظیم صورتجلسه برگزاری و بازگشایی پاکت های مناقصه دانلود فایل
50   تفاهم نامه نحوه ی پرداخت کمک هزینه تحصیلی موضوع ماده 48 دانلود فایل
51  قرارداد استقرار و اجاره واحد فناور در مرکز رشد دانلود فایل

 

 

متن استاتیک شماره 39 موجود نیست